Устав на БАБ

Устав на БАБ

Виж в pdf

У   С   Т   А   В

НА 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ   БИОПРОДУКТИ”

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл.1. Сдружение с нестопанска цел  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ”, наричано от тук нататък в настоящия  Устав само  СДРУЖЕНИЕТО,  е самостоятелно  юридическо лице. На английски език името на сдружението се изписва по следният начин: BULGARIAN ORGANIC PRODUCTS ASSOTIATION

Чл.2. Сдружението е неправителствена, неполитическа и нерелигиозна организация на юридически  и физически лица с основен предмет на дейност:

– представляване, подпомагане и насърчаване на производителите на биологични продукти на територията на Република България с оглед извършваните от тях дейности ;

– да се грижи за интересите на членовете си пред държавните и общински органи, както и пред други органи и организации;

– съдействие на членовете на сдружението като производители на биологични продукти, с цел издигане на техния престиж и икономически напредък;

– консултации, обучение, застъптичество и популяризиране на биологичното земеделие.

Чл.3. Сдружението е организация, учредена за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл.4. /изм. на 27.06.2015 г./ Седалището и адресът на управление на сдружението е:

гр. София, 1000, Столична община, район Възраждане, бул. Христо Ботев № 48

Чл.5. Сдружението притежава свой печат и банкова сметка.

Чл.6. Сдружението не е ограничено със срок или прекратително условие. 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА 

Чл.7. Сдружението осъществява своята дейност за постигане на следните цели:

– подпомагане развитието на производството на биологични продукти и реализацията им в страната и чужбина;

– предоставяне на по-големи икономически възможности на производителите на биологични суровини и продукти от тях чрез подпомагане създаването на по-добри условия за тяхната работа;

– повишаване качеството и конкурентноспособността на продукцията, на биологични суровини и продукти;

– разширяване и укрепване на връзките между производителите на биологични суровини и продукти в страната и в чужбина;

– въвеждане на биологичните продукти на българския пазар;

– изграждане на лоялна конкуренция между производителите на органични суровини и продукти;

Чл.8. За осъществяване на своите цели сдружението използва следните средства:

– обединяване на професионалните, материални и финансови ресурси на членовете си;

– представителство на членовете и защита интересите им пред държавни и местни органи и организации, обществени организации и други юридически и физически лица;

– разработване и популяризиране на запазен знак за биологични продукти за българския пазар;

– разработване и внедряване на техники и технологии за отглеждане на растения и животни по биологичен начин и получаване на продукти от тях;

– съдействие на членовете при намиране на източници за финансиране и при осъществяване на контакти с финансиращите организации;

– провеждане на специализирани курсове и обучения;

– организиране и провеждане на семинари, работни срещи и конференции;

– взаимодейстие и стимулиране на обмяната на опит и добри практики между членовете на сдружението и с организации със сходни цели в страната и чужбина;

– осъществяване на посредничество и подпомагане разширяването и развитието на контактите на членовете на сдружението и на лицата, развиващи бизнес в страната и чужбина;

– популяризиране целите на сдружението чрез издания, публикации, рекламни дейности;

– изготвяне на становища, препоръки и предложения по действащи нормативни актове, отнасящи се до дейността на членовете на сдружението;

– информационно осигуряване по въпроси на национални и европейски програми в областта на биологичното земеделие;

– разработване и предоставяне на държавните и общински органи предложения, анализи, експертизи и др., които се отнасят до дейността на членовете на сдружението;

– съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си, чрез процесите на медиацията;

– съдействие на членовете на сдружението при съдебни спорове, с оглед защита на техните законни интереси;

– организиране и финансиране на други позволени от закона дейности, свързани с целите на сдружението.

Чл.9. Дейността на сдружението се осъществява при стриктно спазване на Конституцията и законите на Република България.

Чл.10. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност.   Предмет на допълнителна стопанска дейност на  Сдружението  е:

а) научно-изследователска, развойна и внедрителска дейност;

б) предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, свързани с целта на Сдружението, срещу определено възнаграждение;

в) изработване, публикация и разпространение на материали, спомагащи за постигане на целта на Сдружението;

г)  организация на платени обучения, семинари и други форми, подпомагащи постигане на целите на Сдружението;

д)/нова от 29.08.2016 г./ търговска дейност, свързана с продажба на продукти на членове на Сдружението.

Допълнителната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, предвидени в нормативните актове, които регламентират тази дейност.

Приходите от допълнителната стопанска дейност се ползват само за постигането на идеалните цели и за осъществяването на свързаните с целите задачи на Сдружението.”

 Чл.11. Сдружението не разпределя печалба от стопанска дейност.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл.12.Имуществото на сдружението се формира от:

– встъпителен и годишен членски внос, определен по размер от Общото събрание;

– дарения и завещания в полза на сдружението;

– приходи от стопанска дейност в размките на целите на сдружението;

– изпълнение и/или участие в проекти;

– други приходоизточници, позволени от закона.

Чл.13. Дейността на сдружението се финансира от приходите, определени в чл.12. от Устава. Приходите на сдружението могат да се ползват само за постигане на посочените в устава цели.

Чл.14. Начинът на изразходване на средствата на сдружението се определя от Управителния съвет с мнозинство 2/3 от членовете му.

Чл.15. /изм. на 29.08.2016 г./ Управлението и разпореждането с банковите сметки на сдружението се извършва от Председателя на Управителния съвет или от упълномощено от него лице.

Чл.16. По решение на Общото събрание на сдружението от имуществото му могат да се обособяват целеви фондове.

Чл.17. Имуществото на сдружението се влага по решение на Управителния съвет в банкови депозити, ценни книжа, движими вещи или по друг подходящ начин. Вложенията трябва да бъдат сигурни и да гарантират запазването и увеличаването на имуществото, като едновременно с това се държи сметка за нестопанската цел на сдружението.

Чл.18. За постигане на целите си и за съхраняване и увеличаване на имуществото си, сдружението може да извършва в страната и чужбина сделки, включително и да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи, вечни права, ценни книжа, права върху интелектуалната собственост.

Чл.19. Сдружението може да учредява и да участва в търговски дружества в страната и чужбина с оглед реализиране на целите си или с оглед набирането на средства за осъществяване на дейността си.

Чл.20. Сдружението не може да участва в събирателни и в командитни дружества като неограничено отговорен съдружник.

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.21. Членството в сдружението е доброволно.

Чл.22. Член на сдружението може да бъдат юридическо и физическо лица лице, което:

– произвежда, преработва и продава биологични продукти;

– извършва някоя от следните дейности приоритетно в областта на биологичното земеделие: консултации, обучение, научни изследвания, застъпничество, популяризиране.

Чл.23. Членовете на сдружението запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.

Чл.24. /изм. на 29.08.2016 г./ Членовете на сдружението се приемат въз основа на писмено заявление, подадено до Управителния съвет, който се произнася с решение на първото заседание след подаване на заявлението. Решението се съобщава на заявителя.

Чл.25. В заявлението за членство кандидатът заявява, че приема Устава и ще съдейства за постигане целите на сдружението.

Чл.26. Всеки член на сдружението има право:

– да участва в дейността на сдружението;

– да избира и да бъде избиран в органите на сдружението;

– да прави предложения, да отправя искания, препоръки и други;

– да бъде информиран за дейността на сдружението;

– да се ползва от резултатите от дейността и от защитата на сдружението при осъществяване на дейност, свързвана с целите и в рамките на устава на сдружението.

Чл.27. Всеки член на сдружението е длъжен:

– да съдейства за осъществяване на целите на сдружението;

– да спазва устава;

– да изпълнява решенията на органите на сдружението;

– да внася определения от Общото събрание членски внос и допълнителни имуществени и/или парични вноски;

– да предоставя на сдружението в срок информацията, необходима за изпълнение на неговите цели и задачи, както и на взетите решения;

да пази авторитета и доброто име на сдружението.

Чл.28. Членството се прекратява:

– по собствено желание, чрез подаване на писмено заявление до Управителния съвет. В този случай, членството се прекратява след решение на Общото събрание от датата на подаване на заявлението.

– с прекратяване на юридическото лице – член на сдружението;

– ако членът престане да отговаря на критериите за членство;

– с изключване;

– при отпадане, поради закъснение на плащането на членски внос повече от три месеца, констатирано от Управителния съвет въз основа на водената счетоводна отчетност.

Чл.29. Член на сдружението може да бъде изключен в случай на:

– системни, груби нарушения на Устава;

– злоупотреба с финансовите средства на сдружението с цел незаконно присвояване или отклонение на финансовите средства не по предназначение;

– при използване на името на сдружението за осъществяване на цели, противоречащи на тези на устава;

– при неспазване решенията на органите на сдружението.

Чл.30. Членът може да бъде изключен, след като е бил поканен в 7-дневен срок да изясни писмено пред Управителния съвет обстоятелствата, станали причина за изключването.

Чл.31. Решението за прекратяване на членството, включително и за изключване на членове, се взема от Общото събрание по предложение на Управителния съвет. При необходимост и по решение на Управителния съвет, изключвания член се лишава от право да упражнява членските си права до вземане на решение от Общото събрание.

Чл.32. При прекратяване на членството, имуществените вноски и дарения остават в полза на сдружението.

Чл.33. За задълженията на сдружението, членът отговаря до размера на направените от него имуществени вноски, предвидени с устава и приетите въз основа на него решения на Общото събрание.(2) Почетни членове могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, държавни и частноправни организации, които приемат и изпълняват този устав, споделят целите на Сдружението и изявяват желание да участват в дейността на Сдружението, с цел постигане на неговите цели.(4) Почетните членове имат право да присъстват на заседанията на Общото събрание, Управителния съвет и Контролния съвет на Сдружението само с право на съвещателен глас, без да участват във формирането на кворум, мнозинство или в гласуването. Почетните членове не могат да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението. 

ОРГАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.34. На основание чл.24 от ЗЮЛНЦ, се определят следните органи на управление на сдружението:

– Общо събрание;

– Управителен съвет;

– Председател на УС;

– Контролен съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.35. Общото събрание е върховен орган на сдружението. В него участват всички членове на сдружението.

Чл.36. Общото събрание се свиква най-малко един път годишно от Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на сдружението.

Чл.37. /изм. на 29.08.2016 г./ Общото събрание се свиква чрез публикуване на покана за свикване на събранието на сайта на Сдружението най-малко 1 /един/ месец преди насрочената дата и/или с покана до всеки член на сдружението, изпратена най-малко 1 /един/ месец преди събранието. Материали по всички точки от дневния ред са на разположение на членовете на Сдружението най-късно 10 дни преди датата на събранието в офиса на БАБ.

Чл.38. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват или са представени повече от 1/2 от всички членове на сдружението. При липса на кворум, събранието се отлага за един час и след изтичането му се счита за редовно, независимо от броя на явилите се членове.

Чл.39. /изм. на 29.08.2016 г./ Всеки член на общото събрание има право на един глас. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл.40. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите на събранието членове, освен ако законът или този устав предвиждат друго.

Чл.41.Гласуването е явно. Членовете на Управителния съвет се избират с тайно гласуване

Чл.42. По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

Чл.43. Общото събрание:

 1. приема, изменя и допълва Устава
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет, Контролния съвет и Председателя на Управителния съвет;
 4. изключва членовете на сдружението;
 5. взема решение относно преобразуване или прекратяване на сдружението;
 6. приема основни насоки и програма за дейността на сдружението;
 7. приема бюджета на сдружението; взема решения относно дължимостта, размера на членския внос и сроковете за внасянето му; приема доклада за дейността на сдружението, изготвен от Управителния съвет, и освобождава Управителния съвет от отговорност за отчетната година;
 8. отменя решенията на органите на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 9. /изм. на 29.08.2016 г./ взема решение за назначаване на контрольор – лицензиран експерт-счетоводител, който да извърши проверка на дейността на сдружението, в случай на изискване по закон или решение на УС;
 10. взема и други решения, предвидени в закона или в устава;
 11. приема отчет за дейността на Контролния съвет.  

Чл.44. /изм. на 29.08.2016 г./ Правомощията по чл. 43 , т.1, 3, 5, 7, 9, 10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

Чл 45. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Решенията по чл.43 т.1, 5 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващитена събранието членове.

Чл.46. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението и за неговите членове. Решенията на Обшото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

Чл.47. За заседанията на Общото събрание се водят протоколи, които се съхраняват в седалището на сдружението.

Чл.48. Протоколите от Общото събрание се подписват от председателя и секретаря на събранието, които носят отговорност за верността на съдържанието им. Към протоколите се прилага списък на присъстващите лица с подписите им, както и документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.49. Управителният съвет се състои най-малко от три лица, избрани между членовете на сдружението. Точният им брой се определя с конкретно решение на Общото събрание.

Чл.50. /изм. на 29.08.2016 г/ Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите за срок от 2 (две) години. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани на същата длъжност без ограничение

Чл.51./изм. на 29.08.2016 г./Управителният съвет провежда заседанията си най-малко веднъж на три месеца и се свиква от Председателя или по искане на всеки член на Управителния съвет. Същите са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на УС. Присъстващо е лицето, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанито. Решенията на УС се взимат с мнозинство най-малко 2/3 от членовете на УС.

Чл.52. Управителният съвет:

– представлява сдружението чрез Председателя си, а в случай на изрично решение при спешна необходимост и чрез други свои членове;

– ръководи текущата дейност на сдружението;

– организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита дейността на сдружението пред него;

– предлага планове и програма за дейността на сдружението;

– предлага на Общото събрание бюджета, организационната и управленска структура на сдружението;

– определя реда за назначаване и освобождаване на персонала и други вътрешни правила на сдружението;

– осъществява връзката и координацията с други сродни организации в страната и чужбина;

– формира помощни органи на сдружението /работни групи, експертни съвети и др./;

– изготвя отчета на сдружението за дейността и изпълнението на бюджета;

– взема решение за участие в други организации;

– извършва други дейности, които не са от изричната компетентност Общото събрание на сдружението;

– приема членовете на сдружението.

Чл.53. Председателят:

– представлява сдружението пред трети лица;

– организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

– сключва всякакви договори, свързани с текущата дейност на сдружението;

– докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението;

– следи за законосъобразното свикване на Общото събрание, както и уведомява писмено членовете на организацията най-малко 30 дни предварително за предстоящото;

– отчита дейността на Управителния съвет пред Общото събрание на сдружението;

– /изм. на 29.08.2016 г./ управлява и се разпорежда с банковите сметки лично или чрез упълномощено от него лице и с движимото и недвижимото имущество на сдружението след решение на УС;

– ръководи заседанията на Управителния съвет.

Чл.53а (1) Контролният орган на Асоциацията е Контролният съвет, който се избира от Общото събрание в състав от 3 (трима) члена в срок от 2 години, без ограничение в броя на мандатите.

(2) /изм. на 29.08.2016 г./ Членовете на съвета избират, от своя страна, председател и секретар. Председателят представлява Контролния съвет и има право да участва в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.

(3) Контролният съвет:

1. Контролира изпълнението на бюджета и изразходването на финансовите средства на сдружението

2. Извършва проверки по управлението, стопанисването на предоставеното на сдружението имущество и разпоредителните сделки с дълготрайни материални активи;

3. Периодично подготвя информация за резултатите от контролната дейност и за констатираните нарушения на финансовата и друга дисциплина, като анализира причините и условията за нарушения и предлага мерки за отстраняването им

4. Контролира спазването на предписанията, дадени от компетентни органи при извършени от тях проверки, ревизии и одити;

5. /изм. на 29.08.2016 г. / Извършва цялостни, тематични, периодични, и извънредни проверки и ревизии в системата на сдружението, както и проверки по жалби и сигнали за законосъобразността и целесъобразността на финансовите, счетоводни, стопански, търговски, договорни и други дейности, и да изготвя доклад на всяко тримесечие и да му се предоставят на разположение всички документи, необходими за това.

6. Контролира изпълнението на решенията на ръководните органи на сдружението;

(4) За резултатите от дейността си Контролният съвет се отчита на Общото събрание.

ДОКУМЕНТИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.54. Официалните документи на сдружението при встъпване в правоотношения с трети лица се подписват от Председателя или от упълномощен член на Управителния съвет и се подпечатват с печата на сдружението. Те следва да съдържат наименованието, седалището, адреса, данните за регистрацията на сдружението, ЕИК.

Чл.55. /изм. на 29.08.2016 г./ Документите, свързани с управлението и разпореждането с банковите сметки на сдружението, се подписват от Председателя на Управителния съвет или упълномощено от него лице.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.56. Прекратяване дейността на сдружението става:

– с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички членове на сдружението;

– по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл.57. Ликвидацията се извършва по предвидения от закона ред.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.58. За неуредени в настоящия Устав въпроси и отношения се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ, други разпоредби в законодателството на Република България относно Сдруженията с нестопанска цел.

Чл.59. Настоящият устав се прие на Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ”, проведено на 11.12.2009 г. в гр. Карлово, изменен и допълнен от ОС, проведено на 09.01.2015 г., от ОС, проведено в гр. София на 27.06.2015г. и от ОС, проведено в с. Старозагорски минерални бани на 29.08.2016 г.                                                                                         

 

 

 

 

 

ЗАВЕРИЛ:…………………………………………………..

(Албена Симеонова Върбанова – Председател

на “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ”)