Становище на БАБ по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г.

18 април 2019
Коментари 0
Производител на: Uncategorized
18 април 2019, Коментари 0

 

До

г-н Румен Порожанов

Министър на земеделието, горите и храните

на Република България

 

                                                                           СТАНОВИЩЕ

По проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица, представена на сайта на МЗХГ на  04 април 2019 година.

Уважаеми г-н Министър,

След проведени многобройни срещи с Дирекция „Биологично производство и растениевъдство“ за промяна на Наредба №5 от 2018 г. и след последната среща с г-жа Кръстева, г-н Карабельов и г-жа Рашева, проведена на 12 април 2019 в МЗХГ с участието и на други организации, представяме нашите коментари и предложения за промяна в така представения Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г.:

mzhg

 1. Предложената промяна с 3. В чл. 36, ал. 5 след думите „издаване на” се добавя „първото за дадено стопанство”, а след думата „взема” се заличава “проби и ги предоставя“ и се добавя „най-малко една проба от поне една култура или продукт, и я предоставя”.

СТАНОВИЩЕ: Алинеята противоречи на член 65, параграф 2, алинея 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008. Регламентът категорично указва, че подбора на операторите, от които се вземат проби за лабораторен анализ се извършва въз основа на общата оценка на риска от неспазване на правилата за биологично производство, както и във всички случаи на съмнения за използване на продукти или техники, които не са разрешени за биологично производство.

Единствената аргументация за въвеждането на този параграф, представена досега от служителите на Отдел „Биологично растениевъдство и животновъдство“ е, че при надзорните проверки, са открили оператори, на които в продължение на години не са вземани проби за лабораторен анализ. Това според нас не е обективна причина за налагане на такава мярка за всички оператори в България.

Изразяваме несъгласие с алинея 5 на чл. 36, като предлагаме същата изцяло да отпадне.

 2. Предложената промяна с § 5. В чл. 53 се правят следните изменения:

1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Проверките по ал. 1 се извършват при спазване на изискванията на чл. 92в, параграфи 1 – 3 от Регламент (ЕО) 889/2008. За резултата от извършените проверки се изготвя доклад и при констатирани нарушения се прилагат разпоредбите на чл. 22, ал. 3 и 4 от ЗПООПЗПЕС“.

2. Алинеи 5 – 8 се отменят.

СТАНОВИЩЕ:

По отношение на ал.4 от чл.53 от Наредба №5:

След проведения одит от ЕК през м. ноември 2015 г. и направените констатации и препоръки в одитния доклад, Министерството е информирало ЕК за коригиращи мерки по Препоръка 5 от доклада а именно: „2. Изготвена е „Процедура за извършване на годишни надзорни проверки на дейността на контролиращите лица на биологичното производство.“ Същата е одобрена от министъра на земеделието и храните със Заповед № РД 09-740/20.10.2015 г.

В точка 5 от Част XII Приключване на проверката, заключения и последващи действия са посочени три вида оценки с различна тежест, които се поставят при точно определени и установени системни или тежки нарушения в работата на контролиращите лица.

Процедурата е в сила от 20.10.2015 г. и ще бъде приложена при извършените надзорни проверки след тази дата.

Срок: 1 април 2016 г. „ ..

От средата на 2008година тази Процедура вече не е налична на интернет страницата на МЗХГ, на Контролиращите лица не е изпратена нова процедура и надзорните проверки се провеждат без такава одобрена процедура.

Новата редакция на чл. 53 ще направи провеждането на надзорните проверки още по-непрозрачни, без никакви (известни на проверяваните) правила.

Изразяваме несъгласие промяната на алинея 4 на чл. 53, като предлагаме същата да се измени, по следния начин: „(4) Проверките по ал. 1 се извършват при спазване на изискванията на чл. 92в, параграфи 1 – 3 от Регламент (ЕО) 889/2008. Като Министъра изготвя и утвърждава със заповед Процедура за извършване на надзорните проверки по ал. 1, достъпна на интернет страницата на Министерството.

По отношение на ал.5 – ал.8 от чл.53 от Наредба №5:

Нарушава се изискването на чл. 17, ал.1 т.6 от ЗПООПЗПЕС, а именно: „Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за: 6. (изм. – ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, отнемане и ограничаване на обхвата на разрешение, прехвърляне на разрешение и издаване на временно разрешение, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица;

Разпоредбата на чл. 92в на Регламент (ЕО) 889/2008 описва какво трябва да проверяват компетентните органи при надзорните проверки, но не и процедурата, по която се извършват проверките, състава и компетентността на служителите, участващи в проверките, ред на докладване, вземане на решение и т.н.

Това е причина за създаването на законова празнота, както и неясни правила за провеждане на годишните надзорни проверки на контролиращите лица.

Изразяваме несъгласие за отпадането на алинея от  4 до алинея 8 на чл. 53, като предлагаме същата да се запазят в настоящия им вид.

3. Предложената промяна с § 6. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Министърът на земеделието,храните и горите утвърждава със заповед процедура за извършване на проверките по ал.1 в съответствие с чл.92в, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008“.

2. Алинея 6 се отменя.

СТАНОВИЩЕ:

Чл. 54 от Наредба №5 е в противоречие с  чл. 18, ал.1 от ЗПООПЗПЕС и чл. 4, ал. 1 и ал.3 на Наредба № 5 от 2018 г., които казват, че контролът за спазване правилата на биологичното производство на територията на Р България се извършва от контролиращи лица.

Възниква неяснота, която няма яснота и категоричност.

Дублират се проверките на операторите/подизпълнителите в системата на контрол от упълномощени със заповед на Министъра длъжностни лица поражда допълнителни въпроси и води до създаването на допълнителни проблеми.

Не е ясно каква компетентност имат длъжностните лица, участващи в проверките, каква е целта на тези проверки и каква е съдбата на констатациите и препоръките от проверките, ще има ли право да се обжалват и по какъв ред. Според Наредба 5 компетентен орган за налагане на санкциите са само Контролиращите лица.

Възникват въпроси като:

-По силата на какъв нормативен акт тези длъжностни лица ще задължат КЛ да наложат санкции, при условие, че не са присъствали на проверките?

– Какво се случва, ако оператора обжалва резултатите от проверките?

– С каква честота се планира да бъдат тези проверки, как ще се подбират операторите, които ще бъдат проверявани?

– Защо представители на КЛ не участват в тези проверки? Ако целта е да се открият грешки и недостатъци в работата на КЛ и да се повиши капацитета им, съответно да бъдат наложени предписания и санкции на КЛ – отново ефекта би бил по-добър ако представител на КЛ участва в тези проверки и те да бъдат част от надзора на КЛ.

Предлагаме този член да отпадне изцяло.

Алтернативно: Заповедта да е част от  физически проверки на място по време на инспекция на оператори – част от надзорните проверки на Контролиращите лица. 4. Предложената промяна с § 8. В чл. 60 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 5 се изменя така:

„5. разглежда други въпроси, свързани с националната политика в областта на биологичното производство в Република България.“.

СТАНОВИЩЕ:

Предложеното изменение е неправилно и създава общи разпоредби.

Предложеното изменение може да се включи, като разпоредба, като се запази текстът на т. 5 от ал.5 на чл. 60 :„..разглежда заключенията по чл. 53, ал.5 и предприетите коригиращи действия от страна на контролиращите лица“.

Предлагаме текстът на чл. 60, ал.5, т. 5 да се запази.

Новият текст да се добави в нова алинея 6.

 5НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ:

ИЗМЕНЕНИЕ в чл.50, ал.5  се заменя „14 дни от констатирането” с „10 дни от констатирането”,  и се заменя „10дневен срок” с „7дневен срок”.

ОБОСНОВКА:

Налице е противоречие на клаузата относно сроковете визирани в чл.21, ал.2 от ЗПООПЗПЕС

/ изм. и доп. ДВ. бр.106 от 21 Декември 2018г. /.

 6. НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ:

ИЗМЕНЕНИЕ в чл. 59, ал. 5 след текста „ Център за оценка на риска по хранителната верига“ да се добави следния текст: „организации на биологични производители, преработватели и търговци, консултантски и обучаващи организации, научни и неправителствени организации.“ 

ОБОСНОВКА:

В случай, че предложените промени в чл. 53 и чл. 60 влязат в сила, така както са предложени,  резултатите от надзорните проверки на КЛ, предприетите от тях коригиращи мерки вече няма да се докладват на Междуведомствената комисия по Биологично земеделие.

С тази поправка още повече се стеснява кръга на лицата и институциите, които ще получават информация за резултатите от надзора на контролиращите лица. Така надзора върху КЛ става още по-непрозрачен, което точно обратното на това, за което сектора настоява.

Включването на представители на био сектора извън държавните институции ще осигури прозрачност в работата на комисията, ще повиши доверието в системата за сертификация на биологичните продукти в България, а оттам и доверието в био продуктите като цяло. Представители на НПО и организации на производителите, университети бяха редовни членове на тази комисия от 2001 до 2013 година.

Включването на заинтересованите страни в процесите на взимане на решения не е прищявка на био производителите – това е основно изискване за всички политики на ЕС. Представители на заинтересованите страни участват във всички работни групи по разработване на мерките от ОСП, в Комитета за Наблюдение на ПРСР и т.н.

БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  БИОПРОДУКТИ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *